Uitgangspunten

Naar aanleiding van de visie en missie zijn er ook een aantal uitgangspunten te formuleren. Tijdens de begeleiding werken de professionals vanuit deze punten.

Opvoeding:

 • Opvoeden is een natuurlijk, vanzelfsprekend en dynamisch proces waarbij ouders en kinderen elkaar beïnvloeden.
 • Ouders hebben recht op steun bij de opvoeding, omdat opvoeden iets is waar de ouders, de samenleving als geheel en de overheid verantwoordelijkheden hebben. De ouders blijven echter de eindverantwoordelijke.
 • Opvoeden is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen en voor een gezonde samenleving.
 • Opvoeden veronderstelt een positieve benadering die berust op steunen, stimuleren en sturen.
 • Ouders bepalen zelf welke waarden en normen zij aan hun kind willen overbrengen.

Werken met ouders en kinderen:

 • Opvoeden houdt rekening met de mogelijkheden, capaciteiten, wensen en behoeften van het kind.
 • Ouders zijn de eerstverantwoordelijke in de opvoeding van hun kinderen.
 • Wij gaan er vanuit dat ouders het beste voor hun kind willen, al gaat het opvoeden niet altijd vanzelf.
 • Professionals respecteren de eigen (des)kundigheid van ouders en hun visie op opvoeden.
 • Er wordt een goede wederkerige, betrokken, open en gelijkwaardige relatie tussen ouder en werker opgebouwd.
 • We nemen de vragen van ouders als uitgangspunt en sluiten aan bij de manier waarop ouders en kinderen zelf hun situatie beleven.
 • Samen wordt gewerkt aan overeengekomen, realistische en concrete doelen.
 • De steun/coaching richt zich op het versterken van de autonomie en zelfregulatie van ouders en/of kinderen zodat zij greep houden/krijgen op hun leven.
 • De steun/coaching streeft er naar om goede ouderervaringen te creëren.
 • De steun/coaching, hulp en dienstverlening zijn gericht op verschillende leefsituaties van ouders en kinderen.
 • De steun/coaching richt zich op het versterken van de autonomie en zelfregulatie van het kind zodat hij/zij greep houdt/krijgt op hun leven.
 • De steun/coaching richt zich op de eigenheid van het kind.
 • En bovendien is plezier hebben ook een must.

Steun en coaching bij opvoedingssituaties:

 • De steun/coaching van de opvoeding is laagdrempelig (herkenbaar, beschikbaar en toegankelijk) voor alle ouders en opvoeders.
 • De steun/coaching gaat uit van de rechten van het kind.
 • De steun/coaching is sluitend, samenhangend en gevarieerd.
 • Het sluit aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.
 • Is gedifferentieerd naar doelgroep en problematiek.
 • Kent een breed spectrum aan functies zoals; voorlichting, informatie, signalering, videobegeleiding en advies.
 • De steun/coaching vind plaatsgericht en waar nodig out-reachend.
 • De steun/coaching stimuleert een solidaire gemeenschap rondom ouders en opvoeders.
 • De steun/coaching is gebaseerd op zowel wetenschap als beleid en praktijk.
 • De steun/coaching is optimaal afgestemd op de omvang van de problematiek en de beschikbare middelen.
 • De steun/coaching wordt aangeboden door professionals die beschikken over de vereiste competenties.

KindOpWeg werkt bovendien vanuit enkele belangrijke begrippen:

 • Laagdrempelige steun/coaching, dit houdt volgens KindOpWeg het volgende in; gemakkelijk bereikbaar zijn, geen grote financiële inspanningen vragen, niet-stigmatiserend zijn en vrijblijvend zijn.
 • KindOpWeg werkt vraaggericht en participatief; er wordt uit gegaan van vragen en behoeften van ouders en kinderen.
 • KindOpWeg biedt ondersteuning op maat, elke vraag wordt serieus genomen en hierop wordt een gepast antwoord gezocht.
 • KindOpWeg sluit aan bij de deskundigheid van ouders en probeert hen te activeren om zelf oplossingen te zoeken die passen in hun situatie (empowerment).
 • Er wordt bij KindOpWeg methodisch gewerkt, dit houdt in dat er door middel van observaties en gesprekken hypotheses worden opgezet. Deze hypotheses worden gevormd, getoetst, er wordt een plan van aanpak gemaakt en persoonlijke doelen opgezet. Er wordt doordacht te werk gegaan, waarbij vragen worden geanalyseerd en nagedacht wordt over doelstelling en strategieën.