Missie & Visie

Ieder kind heeft het recht zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een optimale ontwikkeling houdt volgens KindOpWeg in dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste is het welbevinden van een kind erg belangrijk. Een kind moet zich prettig en veilig voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. De tweede belangrijke basis is dat het kind de mogelijkheden geboden wordt om de capaciteiten die het kind heeft moet te kunnen benutten. Daarnaast is ieder kind uniek en wordt er dus gekeken naar de capaciteit en de mogelijkheden van het kind. KindOpWeg gaat er vanuit dat ieder kind zich kan ontwikkelen. Dit kan binnen een of meerdere van de intelligentiegebieden van Gardner (1983) zijn.

KindOpWeg is van mening dat de steun in de vorm van counseling moet bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Om de manier van counseling te vinden die past bij de vragen van de ouder en/of het kind werkt KindOpWeg vraaggericht. KindOpWeg werkt dus niet vanuit vaste programma’s omdat wij van mening zijn dat je via deze weg niet goed genoeg kunt aansluiten bij de behoeften en wensen van het kind.
De professionals die bij KindOpWeg werken gaan samen met de ouder en/of het kind in gesprek over de doelen die bereikt willen worden. Bovendien wordt dan samen overlegd hoe er aan de slag wordt gegaan met deze doelen.

Kortom KindOpWeg streeft ernaar dat er uit wordt gegaan van de behoefte, wensen en mogelijkheden van het kind en/of ouders om zijn/haar persoonlijke doelen na te streven in een eigen, vertrouwde en veilige omgeving of in de eigen praktijk van KindOpWeg.

KindOpWeg wil kinderen en ouders op een adequate wijze in de pedagogische en didactische situatie ondersteunen door middel van counseling met vragen over de ontwikkeling van het kind op zowel cognitief, sociaal en emotioneel gebied.